Help

Profile

tulockermuaodau
Nickname tulockermuaodau
Location Viet Nam
Birthday 1/1
Sex female
Blog URL https://thegioitulocker.com/
About Myself
M?t trong nh?ng y?u t? d?n đ?n v?n đ? năng su?t làm vi?c b? ?nh h??ng chính là s? m?t t?p trung c?a các b?n công nhân. C? th? h?n, do không có không l?u tr? nên nhân viên nhà máy đ? đ? cá nhân ngay khu v?c làm vi?c c?a mình, gây ra c?n tr? và m?t t?p trung làm vi?c khi ph?i luôn quan sát đ? đ?c c?a mình.
An ninh không đ??c đ?m b?o
V?i hàng trăm ho?c hàng ngàn công nhân đ?n làm vi?c m?i ngày thì th?c tr?ng b? quên ho?c m?t mát tài s?n là v?n đ? không th? nào tránh kh?i. Khi?n nhân viên qu?n lý c?a nhà máy ph?i b? nhi?u th?i gian cho vi?c x? lý.
?nh h??ng đ?n hình ?nh c?a nhà máy
Email: cskh@thegioitulocker.com
#t?_locker #t?_s?t_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #t?_locker_s?t #t?_nhân_viên #tu_locker_sat #t?_locker_giá r? #tu_locker_gia_re #t?_cá_nhân_locker #t?_s?t_nhi?u_ngăn #t?_đ?ng_đ?_nhân_viên
https://thegioitulocker.com/
https://source.joinmastodon.org/snippets/2356#n...
https://themepalace.com/users/lockerbanosaigon/
https://speakerdeck.com/lockerbanosaigon
https://triberr.com/lockerbanosaigon

tulockermuaodau's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help