Help

Profile

donxinviecnganhang
Nickname donxinviecnganhang
Location Viet Nam
Birthday 5/18
Sex Male
Blog URL https://timviec365.com/don-xin-viec/don-xin-viec-nga...
About Myself
Nh?ng m?u Đ?n xin vi?c Ngân hàng m?i nh?t và cách t?o Đ?n xin vi?c Ngân hàng chuyên nghi?p giúp b?n có th? ?ng tuy?n đ??c nhi?u v? trí trong các lĩnh v?c Tài chính Ngân hàng đ??c t?ng h?p trên Timviec365.com. V?i cách t?o đ?n gi?n, d? dàng v?i công c? h? tr? đ?c l?c trong vi?c ch?nh s?a thông tin, màu s?c, c? ch?, 5 ngôn ng? thông d?ng nh?t,... giúp b?n t?o ?n t??ng t?t nh?t đ?n v?i các nhà tuy?n d?ng. Truy c?p ngay đ? nh?n c? h?i vi?c làm t?t nh?t.
Đ?a ch?: S? 206 Đ?nh Công H? , Ph??ng Đ?nh Công, Qu?n Hoàng Mai, Thành ph? Hà N?i, Vi?t Nam
Email: Timviec365com@gmail.com
Hotline: 0971335869
Công ty TNHH MTV ngu?n nhân l?c 365
#Timviec365com
#donxinviecnganhang
#hosoxinviecnganhang

donxinviecnganhang's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help