Help

Profile

Nickname dienlanhhungdung
Name Đi?n l?nh Hùng Dũng
Location Viet Nam
Birthday 10/22
Sex female
Blog URL https://dienlanhhungdung.net/
Messenger Address Vân N?i, Đông Anh, Hà N?i
About Myself
Dienlanhhungdung.net còn đ??c bi?t đ?n v?i tên: Đi?n L?nh Hùng Dũng, là đ?n v? đi?n l?nh, đi?n máy t?i Hà N?i và TPHCM. Chúng tôi là chuyên gia v? đi?u hòa Nh?t bãi, đi?u hòa cũ, máy gi?t, t? l?nh, bình n??c nóng. Đi?n L?nh Hùng Dũng đã có m?t 15 năm trên th? tr??ng và l?p đ?t hàng ngàn máy Nh?t Bãi giá r?. Các s?n ph?m đ??c chúng tôi cam k?t ch?t l??ng, giá thành r? và b?o hành 6 tháng - 1 năm trên toàn qu?c. Liên h? ngay v?i chúng tôi đ? đ??c t? v?n và báo giá: 0975523123
Các d?ch v? chính:
- Phân ph?i Đi?u hòa Nh?t Bãi giá r?: https://dienlanhhungdung.net/dieu-hoa-nhat-bai....
- Phân ph?i Máy l?c không khí Nh?t bãi: https://dienlanhhungdung.net/cau-tao-va-nguyen-...
- B?o d??ng đi?u hòa: https://dienlanhhungdung.net/services/bao-duong...
- S?a ch?a đi?u hòa: https://dienlanhhungdung.net/services/sua-chua-...
- N?p gas đi?u hòa: https://dienlanhhungdung.net/services/bom-nap-g...
- Tháo l?p đi?u hòa: https://dienlanhhungdung.net/services/thao-lap-...
- B?o d??ng máy gi?t: https://dienlanhhungdung.net/services/ve-sinh-b...

Hãy đ?n và tr?i nghi?m d?ch v? c?a chúng tôi!
Đ?a ch?: CS1: Xóm Tây, Vân Trì, Đông Anh, Hà N?i
CS2: S? 18 ngõ 163 Nguy?n Khang - Yên Hòa - C?u Gi?y - Hà N?i
SĐT: 0975523123
Website: http://dienlanhhungdung.net/
https://dieuhoanhatbai.com/
Facebook: https://www.facebook.com/baoduongdieuhoa.uytin
Twitter: https://twitter.com/inlnhHngDng1
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/%C4%91i%E1%BB%87n-l...
Instagram: https://www.instagram.com/dienlanhhungdungnet/

dienlanhhungdung's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help