Help

Profile

maisanbetong
Nickname maisanbetong
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
Blog URL https://betongmaidanang.com/san-be-tong-mai-danh-bong/
About Myself
BTMBAOLONG D?ch v? mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, bê tông trang trí, xoa n?n đánh m?t bê tông. Máy mài bê tông 3 pha, đĩa mài kim c??ng, hóa ch?t tăng c?ng hardener lithium silicate. BTMBAOLONG: Lô 31-33 , Tr?n Kim Xuy?n, Quang S?, Hoà Xuân, C?m L?, Đà N?ng 550000, Vi?t Nam . S? đi?n tho?i: 0932048303. Email: info@betongmaidanang.com Website: https://betongmaidanang.com/san-be-tong-mai-dan...

maisanbetong's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help