Help

Profile

cvtienganh365comvn
Nickname cvtienganh365comvn
Location Viet Nam
Birthday 3/23
Sex Male
Blog URL https://timviec365.com.vn/mau-cv/tieng-anh.html
About Myself
S? th?t ?n t??ng h?n n?u nh? CV c?a b?n trên Timviec365.com.vn đ??c vi?t b?ng ti?ng Anh ? ngôn ng? ph? bi?n trên th? gi?i. Tuy nhiên khi b?n ch?n ti?ng Anh đ? vi?t CV thì có nghĩa là đ? khó c?a b?n CV s? tăng lên. V?y c?n làm nh? th? nào đ? có th? làm CV ti?ng Anh sao cho chu?n. Hãy truy c?p vào trang Timiec365.com.vn đ? đ??c h??ng d?n c? th?!
Company: Công ty C? ph?n D?ch v? và Truy?n thông H?ng Vi?t
Hotline: 0981509188
Email: ctcpdichvutruyenthonghungviet@gmail.com
#timviec365comvn
#cvxinviec
#cvtienganh

cvtienganh365comvn's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help