Help

Profile

Nickname trangiaminh
Name Tran Gia Minh
Location Viet Nam
Birthday 1/1
Sex Male
Blood type A
Marriage single
About Myself
Ph?t Di L?c th?c ra ch? là phiên âm c?a t? Th? trong ti?ng Ph?m. Đây là m?t v? ng??i th??ng tát đ??c bi?t t?i ph? quát nh?t t?i các đ?t n??c Đông Nam Á và trong đ?y mang Vi?t Nam. Chúng ta th??ng s? d?ng t??ng Ph?t Di L?c đ? th? ph?ng ho?c s? h?u th? tr?ng bày trong nhà đ? đem l?i phong th?y ph?i chăng cho gia đình. T??ng Ph?t Di L?c là v?t ph?m phong th?y r?t t?t có các tác d?ng nh? sau. Hóa gi?i đ??c s? găng tay, m?i m?t và chuy?n hóa chúng thành ni?m vui và h?nh phúc. Ngăn ch?n đ??c các ngu?n năng l??ng x?u thâm nh?p vào nhà. Chiêu tài và có đ?n nhi?u tài l?c, an lành và c??ng th?nh v??ng cho gia đình. N?u b?c t??ng Ph?t Di L?c mang s? h?u theo hình ?nh nh? cây tùng, đào tiên thì đ?y là b?c t??ng Di L?c giúp có t?i s?c kh?e cho gia đình. Mình s? h?u mua đ??c m?t bài vi?t v?i h? h?t hình ?nh t??ng Ph?t Di L?c đ?p đ??c làm trong kho?ng ph? quát ch?t li?u khác nhau nh? đá, g?, s?, ... B?n s? h?u th? truy h?i c?p vào liên k?t sau đ? tham kh?o các hình ?nh Ph?t Di L?c đ?p đó: https://phodogo.net/tong-hop-500-hinh-anh-dep-v...

trangiaminh's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help